Přeskočit obsah

SP-Lang datum/čas¤

Typ datetime je hodnota, která reprezentuje datum a čas v UTC s použitím struktury zvané "broken time". To znamená, že rok, měsíc, den, hodina, minuta, sekunda a mikrosekunda jsou uloženy ve vyhrazených polích; liší se např. od UNIX timestamp.

 • Časové pásmo: UTC
 • Rozlišení: mikrosekundy (šest desetinných míst)

Rozložení bitů¤

Datum je uloženo v 64bitovém celočíselném formátu bez znaménka (ui64); little-endian formát, nativní pro Intel/AMD 64bit.

Schema of the data/time bit layout

Pozice Komponenta Bity Maska Typ* Rozsah Poznámka
58-63 4 0...15 OK (0)/Chybný (8)/Vyhrazeno
46-57 rok 14 si16 -8190...8191
42-45 měsíc 4 0x0F ui8 1...12 Indexováno od 1
37-41 den 5 0x1F ui8 1...31 Indexováno od 1
32-36 hodina 5 0x1F ui8 0...24
26-31 minuta 6 0x3F ui8 0...59
20-25 druhý 6 0x3F ui8 0...60 60 je pro přestupnou sekundu
0-19 mikrosekunda 20 ui32 0...1000000

Poznámka

*) Typ je doporučený/minimální typ zarovnaný na bajty pro příslušnou komponentu.

Podrobnosti o časovém pásmu¤

Informace o časových pásmech pocházejí z pytz, resp. z IANA Time Zone Database.

Note

Databáze časových pásem má přesnost na minuty, to znamená, že sekundy a mikrosekundy zůstávají při převodu z/do UTC nedotčeny _.

Data o časových pásmech jsou reprezentována adresářovou strukturou souborového systému, která je běžně umístěna na adrese /usr/share/splang nebo na místě určeném proměnnou prostředí SPLANG_SHARE_DIR. Skutečná data časových pásem jsou uložena v podsložce tzinfo. Data časových pásem jsou generována skriptem generate_datetime_timezones.py během instalace SPLangu.

Příklad složky tzinfo

.
└── tzinfo
 ├── Evropa
  │ ├── Amsterdam.sptl
  │ ├── Amsterdam.sptb
  │ ├── Andorra.sptl
  │ ├── Andorra.sptb

Soubory .sptl a .sptb obsahují rychlostně optimalizované binární tabulky, které podporují rychlé vyhledávání pro převody místního času <-> UTC. Soubor .sptl je určen pro little-endian architektury procesorů (x86 a x86-64), soubor .sptb je určen pro big-endian architektury.

Soubor je memory-mapped do paměťového prostoru procesu SP-Lang, zarovnaný na 64bajtovou hranici, takže jej lze přímo použít jako vyhledávač.

Běžné struktury¤

 • ym: Rok a měsíc, ym = (year << 4) + month
 • dhm: Den, hodina a minuta, dhm = (day << 11) + (hour << 6) + minute

Obě struktury jsou bitovými částmi skalární hodnoty datetime a lze je z datetime extrahovat pomocí AND a SHR.**

Záhlaví souboru časových pásem¤

Délka záhlaví v 64 bajtech. Neurčené bajty jsou nastaveny na 0 a rezervovány pro budoucí použití.

 • Pozice 00...03: SPt / magický identifikátor
 • Pozice 04: < for little-endian CPU architecture, > pro big-endian
 • Pozice 05: Verze (v současné době 1 ASCII znak)
 • Pozice 08...09: Minimální rok/měsíc (min_ym) v tomto souboru, měsíc MUSÍ BÝT 1
 • Pozice 10...11: Maximální rok/měsíc (min_ym) v tomto souboru
 • Pozice 12...15: Pozice "tabulky parseru" v souboru, vynásobená 64, obvykle 1, protože tabulka parseru je uložena přímo za záhlavím.

Tabulka parseru časových pásem¤

Tabulka parser table je vyhledávací tabulka používaná pro převod místního data/času na UTC.

Organisation of the parser table

Tabulka je uspořádána do řádků/let a sloupců/měsíců. Buňka je široká 4 bajty, řádek je pak dlouhý 64 bajtů.

Prvních 12 buněk jsou "primární buňky parseru" (ve světle modré barvě), jejich počet odráží číslo měsíce (1...12). Zbývající 4 buňky jsou "další buňky parseru", číslo nX je index.

Primární buňka parseru¤

Pozice buňky pro dané datum/čas se vypočítá jako pos = (ym - min_ym) &lt;&lt; 5, což znamená, že pro lokalizaci buňky se použije rok a měsíc minus minimální hodnota roku&měsíce pro tabulku.

Struktura buňky: * 16 bitů: rozsah, 16bitů, dhm * 3 bity: next * 7 bitů: hodinový posun od UTC * 6 bitů: minutový posun od UTC

dhm označuje den, hodinu a minutu v roce/měsíci, kdy dochází ke změně času (např. začátek/konec letního času). Pro typický měsíc - kdy není pozorována žádná změna času - představuje hodnota dhm maximum v daném měsíci.

Pokud je dhm pro vstupní datum/čas matematicky nižší než dhm z primární buňky, pak se informace hodina a minuta použijí k úpravě data/času z místního na UTC.

Pokud je dhm větší, pak next obsahuje číslo "další buňky parseru"; nachází se na konci příslušného řádku tabulky parseru.

Další buňka parseru¤

Buňka "parser next" obsahuje "pokračování" informace pro měsíc, ve kterém je pozorována změna času. "Pokračování" znamená posun od UTC, ke kterému dojde, když místní čas překročí hranici změny času.

Struktura buňky: * 16 bitů: rozsah, 16bitů, dhm * 3 bity: nepoužívají se, nastaví se na 0 * 7 bitů: hodinový posun od UTC * 6 bitů: minutový posun od UTC

dhm označuje den, hodinu a minutu v roce/měsíci, kdy je pozorována DALŠÍ změna času (např. začátek/konec letního času). Protože v současné době podporujeme pouze jednu změnu času v měsíci, je toto pole nastaveno na maximální hodnotu dhm pro daný měsíc.

Informace hodina a minuta slouží k úpravě data/času z místního na UTC.

Poznámka

V současné době je podporována pouze jedna změna času v měsíci, což se zdá být plně dostačující pro všechny informace v databázi časových zón IANA.

Prázdné/nepoužité další buňky jsou vynulovány.

Chyby¤

Pokud je nastaven bit 63 datetime, pak hodnota data/času představuje chybu. Výraz, který tuto hodnotu vytvořil, pravděpodobně nějakým způsobem selhal.

Kód chyby je uložen v dolních 32 bitech.