Přeskočit obsah

Výrazy pro funkce¤


!ARGUMENT, !ARG: Získá argument funkce¤

Typ: Scalar.

Synopsis:

!ARGUMENT name
!ARG name

Umožňuje přístup k argumentu name.

Tip

!ARG je zkrácená verze !ARGUMENT.


!FUNCTION, !FN: Definice funkce¤

Výraz !FUNCTION definuje novou funkci. Obvykle se používá jako top-level expression.

Typ: Mapping.

Info

Výrazy SP-Lang jsou implicitně umístěné definice funkcí. To znamená, že ve většině případů lze !FUNCTION přeskočit a je uvedena pouze sekce do.

Synopsis:

!FUNCTION
name: <name of function>
arguments:
  arg1: <type>
  arg2: <type>
  ...
returns: <type>
schemas: <dictionary of schemas>
do:
  <expression>

Tip

!FN je zkrácená verze !FUNCTION.

Příklad

!FUNCTION
arguments:
a: si64
b: si32
c: si32
d: si32
returns: fp64
do:
!MUL
- !ARGUMENT a
- !ARGUMENT b
- !ARGUMENT c
- !ARGUMENT d

Tento výraz definuje funkci, která přijímá čtyři argumenty (a, b, c a d) s příslušnými datovými typy (si64, si32, si32 a si32) a vrací výsledek typu fp64. Funkce vynásobí čtyři vstupní argumenty (a, b, c a d) a vrátí součin jako číslo s desetinou čárkou (fp64).


!SELF: Použije aktuální funkci¤

Příkaz !SELF umožňuje rekurzivně použít "self" alias aktuální funkci.

Typ: Mapping.

Synopsis:

!SELF
arg1: <value>
arg2: <value>
...

Poznámka

Výraz !SELF je tzv. Y kombinátor.

Příklad

!FUNCTION
argumenty: {x: int}
vrací: int
do:
!IF # hodnota &lt;= 1
test: !GT [!ARG x, 1]
potom: !MUL [!SELF {x: !SUB [!ARG x, 1]}, !ARG x]
else: 1

Tento výraz definuje rekurzivní funkci, která přijímá jeden celočíselný argument x a vrací celočíselný výsledek. Funkce vypočítá faktoriál vstupního argumentu x pomocí příkazu if-else. Pokud je vstupní hodnota x větší než 1, funkce vynásobí x faktoriálem (x - 1), který vypočítá rekurzivním voláním sebe sama. Pokud je vstupní hodnota x menší nebo rovna 1, funkce vrátí 1.